CENTRIFUGAL FANS

 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 2E-15-190

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) ، اگزاست فن های سانتریفوژ و اطاقک های آسانسور میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 2E-25-220

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) ، اگزاست فن های سانتریفوژ و اطاقک های آسانسور میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 2E-35-250

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 2E-45-280

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 4E-34-315

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 4E-47-355

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 4E-60-400

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 4D-50-450

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان
 • فن زیلابگ بکوارد LXFB 6D-180-500

  مورد مصرف موتور پروانه های مدل سری LXFB در هواکش های سقفی (ROOF FAN) و اگزاست فن های سانتریفوژ میباشد.

  0 تومان