فن های شعاعی بین کانالی سری AC

 • داکت فن 100 2E-92-190

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

 • داکت فن 125 2E-92-190

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

 • داکت فن 150 2E-92-220

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

 • داکت فن 200 2E-92-250

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

 • داکت فن 250 2E-92-250

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

 • داکت فن 315 2E-92-280

  Duct fans

  داکت فن ها قابلیت نصب در بین کانال و یا در انتهای کانال را جهت تخلیه هوای آلوده دارند.

مقایسه کالاها